JVS 2018 year end

JVS 2018 year end

Year-end party is an opportunity for leaders and all JVS employees to exchange, have fun, share joys, express their feelings and aspirations to strive together for their own future and development. development of JVS company in the new year. The year-end party marks the maturity of the company each year as well as an opportunity to connect the company internally.

Vinh danh các

Tổng Giám Đốc Trần Thái Sơn phát biểu trước lể tất niên 2018.

Tổng Giám đốc Trần Thái Sơn tặng bằng khen và trao thương Nhân viên Hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Trưởng Chi Nhánh Hà Nội Bùi Thọ Duy tặng bằng khen và trao thưởng cho Nhân viên Xuất sắc năm 2018.

Phó Giám Đốc Trần Duy Đông tặng bằng khen và trao thưởng cho Quản lý Xuất sắc năm 2018.

Tổng Giám đốc Trần Thái Sơn tặng bằng khen và trao thưởng Nhân viên Đạt doanh số cao nhất năm 2018.

Vinh danh các cấp Quản lý tốt năm 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.